Przyjaciele fundacji

Boehringer-Ingelheim

Eli Lilly

Novo Nordisk